Vedtekter for Vestbredden

VEDTEKTER for Arbeids- og Bosamvirket Vestbredden vell vell

§1 NAVN

 • Samvirkets navn er Arbeids- og Bosamvirket Vestbredden Vell vell.

§2 FORMÅL

 • Samvirkets formål skal være å etablere og holde Hausmannsgate 40 (H40) som et varig arbeids- og bokollektiv som legger vekt på økologiske, sosiale og solidariske prinsipper.
 • Formålet skal også være å vedlikeholde og rehabilitere H40 både i bakgård, innvendig og utvendig.
 • Samvirket skal ikke drive næringsvirksomhet i vinnings hensikt. Samvirket dannes av- og for beboere og brukere av H40.

§3 SAMVIRKEPRINSIPPENE

 • Samvirket følger samvirkeprinsippene vedtatt av International Co-operative Alliance (ICA)  i 1995.

§4 ANDELER

 • Andelene skal være på 50 dugnadstimer eller tilsvarende materiell nytteverdi.

§5 ANDELSEIERE

 • Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig og sendes til styret.
 • Andel gir rett til bolig i samvirket.
 • Styret behandler søknaden i henhold til § 10.

§6 OVERFØRING AV ANDEL

 • Det er umulig å overføre andeler.

§7 UTMELDING/ UTELUKKING/ UTKASTELSE

 • Ved utmelding/utelukking/utkastelse har andelseiere ikke rett til å få tilbakebetalt andelsbeløpet. Beløpet blir værende i samvirket.
 • Utkastelse fra bolig kan skje ved mislighold av vedtekter, ved grov overtredelse av husets regler eller ved grovt økonomisk mislighold.
 • Utkastelse er en alvorlig sak og skal derfor gåes nøye gjennom av styret. Det skal være 4/5  flertall på to følgende møter i styret ved utkastelse.

§8 SALG

 • Det er ulovlig å selge leilighetene.
 • Det er ikke mulig å ta ut økonomiske midler ved fraflytting.

§9 FRAMLEIE

 • Andelseier av leiligheten som skal leies ut bestemmer selv hvem som skal leie den, men det må godkjennes av styret. Styret skal også godkjenne årsak til utleie.
 • Utleie av leilighet kan kun skje til selvkost.
 • Utleie kan skje i toppen ett år av gangen og maks tre år til sammen.
 • Leilighetene skal ikke stå tomme lenger enn tre måneder.

§10 TILDELING AV BOLIGER

 • Styret bestemmer hvem som skal bli tildelt leilighet. Dette skjer på to påfølgende møter med 4/5 oppmøte og med 4/5  flertall.
 • Første prioritet til å bli tildelt leilighet bestemmes ut fra potensielle leiers behov for leilighet og ut fra hva vedkommende kan bidra med til samvirket.
 • Det er ikke venteliste for tildeling av leilighet.

§11 DYREHOLD

 • Dyrehold er tillatt.

§12 STYRET

 • Alle beboere over 16 år sitter i styret.
 • Det er en stemme pr. hode.
 • Leder, nestleder og sekretær velges ved særskilt valg. Disse oppnevnes på årlig basis og bør gå på rundgang.

§13 STYRETS VEDTAK

 • Styret kan treffe vedtak når minst 1/3  av medlemmene er til stede og minst 2/3  stemmer for vedtaket.
 • Dersom minst ett av styremdelemmene mener det er nødvendig, må en sak behandles på et styremøte hvor 4/5  av medlemmene er til stede og 4/5 stemmer for. Om ikke annet er spesifisert under andre paragrafer.

§14 ÅRSMØTET

 • Den øverste myndighet i samvirket er årsmøtet.
 • Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. Juni.
 • Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig.
 • Innkalling til årsmøtet skal skje med varsel på minst 6 uker.
 • Saker som andelseiere ønsker behandlet på årsmøtet må komme styret i hende minst fire uker før årsmøtet.
 • Alle saker til årsmøtet skal nevnes i ny innkalling som kommer tre uker før årsmøtet.

§15 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE

 • Valg av møteleder
 • Årsmelding fra styret
 • Årsoppgjør
 • Gjennomgang av eventuelle forandringer av vedtektene
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

§16 MØTELEDELSE OG AVSTEMMING

 • Årsmøtet ledes av valgt møteleder.
 • Forslag til møteleder må komme styret i hende minst fire uker før årsmøtet.
 • Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmene om ikke annet er nevnt i de andre paragrafene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

§17 ENDRINGER I VEDTEKTENE

 • Endringer i vedtektene kan bare besluttes med 4/5 majoritet og på to påfølgende årsmøter.

§18 NEDLEGGELSE AV SAMVIRKET

 • Nedleggelse av samvirket kan kun skje ved enstemmig valg på to årsmøter på rad.
 • Ved nedleggelse går alle samvirkets verdier til et annet samvirke eller idealistisk organisasjon bestemt av årsmøtet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

EnglishGermanNorwegianSpanish