Another local sympathy action – Press release on behalf of the Hausmannsgate 42 squat! Enda en støtteokkupasjon i Hauskvartalet – Pressemelding på vegne av H42!

13514419_10154089976940901_558925109_n

Hausmannsgate 42 har blitt okkupert som en motaksjon til trusselen om tilintetgjørelsen av Bo og Arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel i Hausmannsgate 40.

Vårt støtteprosjekt er et uavhengig organ og kollektiv som ikke kan brukes som grunnlag for falske anklager eller drittslenging mot hverken beboerne av Vestbredden eller  av vognplassen Hausmannsplatz, i Brenneriveien 1.

Hausmannsplatz  er også en politisk støtte-aksjon til Vestbredden Vel Vel,som ble okkupert for sju uker siden og har nå i over fire uker ventet på utkastelse av politiet etter å ha mottatt en midlertidig forføyning.

Kollektivene i Hauskvartalet se faktaopplysninger i denne Aftenposten-artikkelen består bla. av mennesker med mer enn ti forskjellige nasjonaliteter,  mindreårige og dyr.

En uannonsert utkastelse av Hausmannsgate 40 vil ikke bare være et overtramp mot Norge’s og EU’s byråkratiske spilleregler og menneskerettighetstraktater, men også et overfall mot fredelige individer.

Vi er fullt inneforstått med de usanitære forholdene i Hausmannsgate 42 men har sett det som eneste mulighet til å bli sett og hørt i vårt forsøk på å tvinge fram en demokratisk prosess vedrørende utviklingen og salget av kvartalet.

Da hverken byråd, bystyre eller spekulanter har vist interesse for å lytte til de offentlige demokratiske kommunikasjonskanaler, har vi sett oss nødt til å ta okkupasjon i bruk som et virkemiddel for å forsinke en eventuell utkastelse av Vestbredden∕Hausmannsgate 40.

Vi vil ikke flytte oss frivillig før den demokratiske prosessen er gjenopptatt og alle juridiske dokumenter i sakens henmodning er offentliggjort.

Dette er ikke et angrep mot eiendomsretten, men et forsvar imot et av de største sosiale og kulturelle overtrampene i Oslo’s historie.

Vi kjemper sammen, vi brenner sammen.

Mvh

H42

 

Hausmannsgate 42 have been squatted since mid-May as a counteraction to the threat of destruction of the Housing and workingcollective Vestbredden Vel vel in Hausmannsgate 40.

Our support action is an unattached organism and collective that cannot be used as an excuse for false accusations or shitslandering against the inhabitants in Vestbredden or at the wagenplace Hausmannsplatz, located in Brenneriveien 1. `

Hausmannsplatz is also a politcal support action for Vestbredden Vel vel, that was squatted  over a month ago and have now awaited expulsion from the police for four weeks already after a legal complaint was filed by the top dickheads in the Oslo Municipal Authority.

The collectives in the «Hausblock» :consists of people from more than ten different nationalities, minors and animals.

An uannounced expulsion of Vestbredden will not only be a oxymoron against Norways and EUs obligations and claims of preserving human rights, but also an assault against peaceful individuals. ‘

We are fully in knowledge of the unsanatory conditions in Hausmanns street 42 but we have seen it as our only possibility to get seen and heard in our attempt to force through a democratic process concerning the development and the sale attempt of the neighbouring block.

SInce neither the City Council, the city parliament or property speculators have shown interest for listening to the public democratic channels of communication, we have been forced to squat as a means to an end to delay a eventual expulsion of Vestbredden.

We wont move before the democratic process are revived and ALL judicial documents in the case publicized and made available to the public.

This is not an attack against private ptroperty, but a defence against one of the biggest social and cultural powertrips in Oslos history.

We fight together, we burn together.

Best regards,

H42

Pinhead

Fort I Tu

Hausmannsplatz

EnglishGermanNorwegianSpanish