Urolig for medvirkningsprosessen – Arkitektnytt

Foto: Ingvil Skeie Ljones
Urolig for medvirkningsprosessen

Beboerne i Hausmanns gate 40 har mottatt varsel om utkastelse fra Urbanium. I samme brev inviteres de til medvirkningsprosess. Det bekymrer SVs bystyremedlem Ivar Johansen.

Hauskvartalet-saken måned for måned

– September 2015 før valget: MDG, SV og Ap uttrykker motstand mot salget av Hauskvartalet i media på grunn av reguleringsplanen for området, som krever byøkologisk og helhetlig utvikling av kvartalet.

– Februar 2015: Styret i Oslo Arkitektforening sender et åpent brev til Bystyret og argumenterer mot salg.

– Desember 2015: Det rødgrønne byrådet går inn for salg av Hauskvartalet.

– Mai 2016: Bystyret i Oslo vedtar å selge Hauskvartalet.

 August 2016: Urbanium overtar eiendommene og igangsetter medvirkningsprosess.

– September 2016: Hausmania har kommunikasjon med Urbanium og formidler følgende: «For styret ved Hausmania er det umulig å gå inn en prosess som har som intensjon å rive Hausmannsgate 40.»

– Oktober 2016: Hausmania deltar på et medvirkningsverksted og arrangerer seminaret «Fortsatt muligheter i Hauskvartalet?» for å invitere til ytterligere dialog.

– Jeg har på avstand fulgt hvordan Urbanium gjennomfører medvirkningsprosessen, og er bekymret. Jeg mener det er uklokt at Urbanium nå reelt sett velger konfrontasjon framfor dialog. Det ser ut som det i hovedsak praktiseres en prosess hvor de berørte kan ytre seg, og ikke en gjensidig og forpliktende medvirkning, sier Ivar Johansen, bystyrepolitiker for SV.

Det var i mai i år salget av deler av Hauskvartalet ble vedtatt med stort flertall i Oslo bystyre. Salget møtte motstand fra partiet Rødt i bystyret og et samlet Hauskvartal, inkludert kulturhuset Hausmania.

 

Bevaring av lokalsamfunn

Eiendommene Urbanium kjøpte inkluderer to ubebygde eiendommer, en tom hjørnegård og bygården Hausmanns gate 40, som huser Bo- og arbeidssamvirke Vestbredden. Kvartalet er omfattet av en i oslosammenheng unik regulering til «spesialområde- byøkologisk kulturkvartal».

Reguleringsplanen inneholder en intensjonsparagraf som sier at kvartalet «skal behandles som en helhet» og at utviklingen skal være «basert på LA21 prinsipper med stor grad av brukermedvirkning.» Paragrafen sier også at «målet er å legge til rette for bevaring og utvikling av Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn (…)».

Hvis Urbanium vil ha beboerne ut, har det lite verdi å snakke om medvirkning på et likeverdig nivå, sier bystyrerepresentant for SV, Ivar Johansen. Foto: SV

Hvis Urbanium vil ha beboerne ut, har det lite verdi å snakke om medvirkning på et likeverdig nivå, sier bystyrerepresentant for SV, Ivar Johansen. Foto: SV

Ut innen 14 dager

For 14 dager siden mottok beboerne i Hausmanns gate 40 et utkastelsesvarsel, hvor Urbaniums advokat Per Pay Hodneland skriver at Urbanium ikke «samtykker i den bruk» Vestbredden gjør av eiendommen. Videre ber Hodneland om at bruken «avvikles omgående». Beboerne gis en frist på 14 dager i brevet. Etterkommes ikke kravet, ønsker Urbanium å begjære fravikelse heter det videre i brevet. Å begjære fravikelse betyr å be namsmyndighetene i Oslo å starte en rettslig prosess for å få beboerne ut av eiendommen. Beboerne skulle ha flyttet ut i dag.

Vestbredden bo – og arbeidssamvirke har hatt tilhold i bygården i 17 år, og har renovert og vedlikeholdt bygården kontinuerlig. Rundt 200 beboere har bodd i gården opp gjennom årene.

 

Flytter ikke

I en pressemelding fra Vestbredden bo– og arbeidssamvirke i går, opplyses det at beboerne ikke kommer til å flytte ut. Samvirket «anser ikke uenigheten om bruken som et gyldig argument for fraflytting ettersom eiendommen (ifølge salgsprospektet) ble solgt MED beboere og bruken var uttalt ansett som tålt,» heter det i pressemeldingen.

Vestbredden mener salget av eiendommen i seg selv brøt med reguleringsplanen som krever at Hauskvartalet skal bli «behandlet som en helhet».

I pressemeldingen heter det videre at «Urbanium hevder at de har ønsket å inkludere Vestbredden i brukermedvirkningen og utviklingsprosessen av Kvartalet. I det samme brevet krever de en fraflytting.»

 Les reportasjen fra innsiden av Hausmanns gate 40 her.

 

– Ikke likeverdige parter

Ifølge Urbanium har medvirkningsprosessen til nå handlet om den såkalte «Sirkustomta», hvor det skal bygges et nytt film- og scenehus, omtalt som Vega Scene. Boligdelen av medvirkningen skulle, etter det Arkitektnytt erfarer, starte nå før jul. Ifølge flere kilder, har det ikke vært kontakt mellom beboerne i Hausmanns gate 40 og Urbanium i tiden mellom den formelle overtagelsen av eiendommene og brevet.

Ifølge både Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Urbanium har det vært gjort forsøk på å komme i kontakt med beboerne for å få dem med i en medvirkningsprosess. Forsøket har ifølge etaten og Urbanium vært resultatløse.

Bystyrepolitiker Ivar Johansen beklager at brevet fra Per Pay Hodneland er slik at det kan oppleves som truende for beboerne.

– De som bor i huset ønsker jo også en medvirkningsprosess, men Vestbredden ønsker at den skal foregå mellom likeverdige parter. Hvis Urbanium mener de skal ut, har det lite verdi å snakke om medvirkning på et likeverdig nivå, sier Johansen.

 

– Ansvaret er hos Urbanium

Johansen understreker at det finnes mange ulike metoder for medvirkning, men mener reguleringsplanen for Hauskvartalet innebærer en prosess som går langt utover det å gi brukere og beboere en mulighet til å ytre seg.

– Det skal være reell medvirkning, mener Johansen.

Han mener det nå hviler et ansvar på Urbanium, som har kjøpt deler av kvartalet, for å være lojal mot den dype medvirkningsprosessen som ligger til grunn for reguleringsplanen. Han ser at kommunens rolle kanskje kan være vrien å finne ut av, men understreker at deres rolle som eier i kvartalet er viktig.

– Kommunen må forvalte egeninteressen og ta aktivt del i medvirkningsprosessen, mener Johansen.

 

Byråden: Nei til intervju

Arkitektnytt har sendt brevet fra advokat Hodneland til byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, og leder for byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen (Ap). Ingen av dem ønsker å la seg intervjue om hvorvidt utkastelsen er i tråd med medvirkningskravet i reguleringsplanen for kvartalet.

«Det er Urbanium som har kjøpt og eier de eiendommene du henviser til, og jeg ønsker derfor ikke å gå inn i en debatt om dette. Jeg anbefaler deg å kontakte Urbanium for svar på spørsmålene dine. Oslo kommune kommer fortsatt til å være en aktiv deleier i kvartalet og vil delta i medvirkningsprosessen som pågår,» står det i en e-post fra kommunikasjonsrådgiver ved Byrådsavdeling for byutvikling, Kristine Langfjord. Svaret er fra byråd Hanna Marcussen.

Arkitektnytt purret på svaret, gjentok det opprinnelige ønsket om et intervju med byråden, og understreket for andre gang at det var tilstrekkelig dersom en av byrådssekretærene kunne svare over telefon dersom det var tidsnød. Svaret kom igjen fra Langfjord:

«Beklager, Cecilie! Byråden ønsker ikke å delta i denne debatten. Svaret jeg oversendte i stad som er hennes kommentar til dette.»

 

«Ingen kommentar»

«Dette har jeg ingen kommentar til», var svaret fra leder av bystyrekomiteen for byutvikling, Victoria Marie Evensen.

I desember i fjor, knapt et halvt år før salget fikk flertall i bystyret, sa Victoria Marie Evensen til Arkitektnytt at kommunen ville «kreve at utbygger forholder seg til den byøkologiske reguleringen.»

På spørsmål om dette ville bli vanskelig uten juridisk bindende regulering, sa Evensen «Jeg skulle mene at det er klokt av en utbygger å ta de politiske signalene til følge.»

 

Forventet dialog

– Jeg hadde forventet at det skulle være mulig for Urbanium og Vestbredden å sette seg ned på hver sin side av et bord å ha reelle diskusjoner, til tross for at det er stor avstand mellom partene, sier bystyrerepresentant Harald Nissen (Mdg).

– Det sier jeg uten å ha kunnskap nok om hva som har skjedd i forkant her. Man må forvente at de konkluderer via et møte og ikke via korrespondanse, sier Nissen, med henvisning til brevet om utkastelse.

 

– Forsøk på dialog mislyktes

I beskrivelsen av medvirkningsprosessen som Urbanium la ved sitt bud i salgsprosessen våren 2015, skriver de om beboerne i Hausmannns gate 40: «Fremfor å søke konfrontasjon, vil Urbanium invitere også disse til å delta i medvirkningsprosessen.» De beskriver videre en prosess i tre faser hvor det avklares konflikter og motstridende interesser i den første, for så å følge opp med høringer og vedtak i gruppen av medvirkere.

På Arkitektnytts forespørsel svarer Urbanium nå at «Vi har gjort henvendelser til Vestbredden Vell Vell i et forsøk på å komme i dialog med beboerne, uten å ha lykkes med dette. Vi har gjennom høsten hatt gode møter med Hausmania og andre naboer, og lært mye om kulturen og det engasjementet som finnes rundt kvartalet. Til vinteren starter vi den videre medvirkningsprosessen som skal resultere i et spennende, innovativt og fremtidsrettet boligmiljø. Vi vil igjen forsøke å komme i dialog med beboerne i Hausmanns gate 40 i et håp om at de kan bidra med sine erfaringer som vil kunne resultere i et nytt velfungerende bofelleskap.»

 

«Ikke i strid med salgsavtalen»

Fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten som forvalter kommunens eiendommer, kommer det skriftlig svar på spørsmål om en medvirkningsprosess og en helhetlig utvikling av kvartalet nå kan sies å være ivaretatt av Urbanium. Tatt i betraktning innholdet i brevet fra Urbaniums advokat.

EBY skriver: «Da Oslo kommune solgte eiendommene i Hauskvartalet overtok Urbanium ansvaret for Hausmanns gate 40 og de som bor i eiendommen. Det er opp til ny eier hvordan eiendommen utvikles så lenge utviklingen foregår i tråd med reguleringen. Urbanium har vært tydelige på at de ønsker å rive Hausmanns gate 40. Dette er ikke i strid med salgsavtalen, så sant en rivesøknad godkjennes av Plan- og bygningsetaten.

Når det gjelder hva som ligger i reguleringsbestemmelsene legger EBY fortsatt til grunn planmyndighetens tolkning av bestemmelsene i reguleringsplanen. EBY mener, som tidligere uttalt, at intensjonen om en helhetlig utvikling kan oppnås med samarbeid og medvirkning fra de ulike aktører i kvartalet. Dette fordrer imidlertid at alle parter ønsker å delta i medvirkningen. Urbanium har invitert til en prosess som vi er kjent med at ikke alle har ønsket å delta i.»

EBYs direktør Eskil Bråten ønsker ikke å stille til intervju med Arkitektnytt. Kommunikasjonssjef i EBY, Lena Nesset begrunner avslaget med at «Saken er kompleks, og krever tydelighet (…) for å sikre at vi blir gjengitt korrekt så mener vi at vi oppnår tydelighet og klarhet best ved å svare deg skriftlig. Du må gjerne sende oss tilleggsspørsmål – vi besvarer mer enn gjerne.» skriver hun,

 

Møter Urbanium i dag

Plan- og bygningsetaten besvarer spørsmålet om hvorvidt medvirkningsprosessen ivaretas på tilstrekkelig måte, med at PBE «…ønsker å ha en dialog med Urbanium om prosessen videre. I lys av at vi er i ferd med å avtale et møte med dem blir det feil å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.»

Trude Isaksen, kommunikasjonsdirektør i Plan – og bygningsetaten,?mener PBE kanskje kan kommentere nærmere etter møtet med Urbanium i dag, 5. desember.

 

Tvist om leieforhold

I oktober avslo Husleietvistutvalget et krav om leiekontrakt fra Vestbredden bo- og arbeidssamvirke. Advokat i Leieboerutvalget, Tove Berggård, opplyser at Vestbredden har anket saken til Oslo Tingrett, og at det er sendt inn stevning.

Berggård opplyser at eier av eiendommen, Urbanium, likevel kan kreve tvangsfravikelse ved å sende begjæring til Oslo byfogdembete. Ønsker Vestbredden å komme med innsigelser i og med at det pågår en tvist om leieforholdet, kan det i beste fall stoppe fravikelsen (det vil si utkastelse) inntil leiespørsmålet er avklart i tingretten, opplyser Berggård.

Hun forklarer at det er Namsretten og Oslo byfogdembete som vil ta stilling til om innsigelsen er holdbar. Dersom de kommer til en slik konklusjonen, vil Oslo byfogdembete avvente fravikelse inntil Oslo tingrett har behandlet stevningen om leiekontrakt. Berggård mener det er ganske stor sannsynlighet for et slikt utfall.

Relaterte saker:

EnglishGermanNorwegianSpanish