Vedtekter for Vestbredden

VEDTEKTER FOR VESTBREDDEN
VEDTEKTER for Arbeids- og Bosamvirket Vestbredden vell vell

§ 1 NAVN
Samvirkets navn er Arbeids- og Bosamvirket Vestbredden Vell vell.

§ 2 FORMÅL
Samvirkets formål skal være å etablere og holde Hausmannsgate 40 (H40) som et varig arbeids- og bokollektiv som legger vekt på økologiske, sosiale og solidariske prinsipper. Formålet skal også være å vedlikeholde og rehabilitere H40 både i bakgård, innvendig og utvendig.

Samvirket skal ikke drive næringsvirksomhet i vinnings hensikt. Samvirket dannes av- og for beboere
og brukere av H40.

§ 3 SAMVIRKEPRINSIPPENE
Samvirket følger samvirkeprinsippene vedtatt av International Co-operative Alliance (ICA)  i 1995.

§ 4 ANDELER
Andelene skal være på 50 dugnadstimer eller tilsvarende materiell nytteverdi.

§ 5 ANDELSEIERE
Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig og sendes til styret. Andel gir rett til bolig i samvirket. Styret behandler søknaden i henhold til § 10.

§ 6 OVERFØRING AV ANDEL
Det er umulig å overføre andeler.

§ 7 UTMELDING/ UTELUKKING/ UTKASTELSE
Ved utmelding/utelukking/utkastelse har andelseiere ikke rett til å få tilbakebetalt andelsbeløpet. Beløpet blir værende i samvirket. Utkastelse fra bolig kan skje ved mislighold av vedtekter, ved grov overtredelse av husets regler eller ved grovt økonomisk mislighold. Utkastelse er en alvorlig sak og skal derfor gåes nøye gjennom av styret. Det skal være 4/5  flertall på to følgende møter i styret ved utkastelse.

§ 8 SALG
Det er ulovlig å selge leilighetene.
Det er ikke mulig å ta ut økonomiske midler ved fraflytting.

§ 9 FRAMLEIE
Andelseier av leiligheten som skal leies ut bestemmer selv hvem som skal leie den, men det må godkjennes av styret. Styret skal også godkjenne årsak til utleie. Utleie av leilighet kan kun skje til selvkost. Utleie kan skje i toppen ett år av gangen og maks tre år til sammen. Leilighetene skal ikke stå tomme lenger enn tre måneder.

§ 10 TILDELING AV BOLIGER
Styret bestemmer hvem som skal bli tildelt leilighet. Dette skjer på to påfølgende møter med 4/5 oppmøte og med 4/5  flertall. Første prioritet til å bli tildelt leilighet bestemmes ut fra potensielle leiers behov for leilighet og ut fra hva vedkommende kan bidra med til samvirket. Det er ikke venteliste for tildeling av leilighet.

§ 11 DYREHOLD
Dyrehold er tillatt.

§ 12 STYRET
Alle beboere over 16 år sitter i styret. Det er en stemme pr. hode. Leder, nestleder og sekretær velges ved særskilt valg. Disse oppnevnes på årlig basis og bør gå på rundgang.

§ 13 STYRETS VEDTAK
Styret kan treffe vedtak når minst 1/3  av medlemmene er til stede og minst 2/3  stemmer for vedtaket. Dersom minst ett av styremdelemmene mener det er nødvendig, må en sak behandles på et styremøte hvor 4/5  av medlemmene er til stede og 4/5 stemmer for. Om ikke annet er spesifisert under andre paragrafer.

§ 14 ÅRSMØTET
Den øverste myndighet i samvirket er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. Juni. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig. Innkalling til årsmøtet skal skje med varsel på minst 6 uker. Saker som andelseiere ønsker behandlet på årsmøtet må komme styret i hende minst fire uker før årsmøtet. Alle saker til årsmøtet skal nevnes i ny innkalling som kommer tre uker før årsmøtet.

§ 15 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE
Valg av møteleder
Årsmelding fra styret
Årsoppgjør
Gjennomgang av eventuelle forandringer av vedtektene
Andre saker som er nevnt i innkallingen

§ 16 MØTELEDELSE OG AVSTEMMING
Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Forslag til møteleder må komme styret i hende minst fire uker før årsmøtet. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmene om ikke annet er nevnt i de andre paragrafene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

§ 17 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i vedtektene kan bare besluttes med 4/5 majoritet og på to påfølgende årsmøter.

§ 18 NEDLEGGELSE AV SAMVIRKET
Nedleggelse av samvirket kan kun skje ved enstemmig valg på to årsmøter på rad. Ved nedleggelse går alle samvirkets verdier til et annet samvirke eller idealistisk organisasjon bestemt av årsmøtet.

Legg igjen en kommentar